Salgs og leveringsbetingelser

 

1. Gyldighed:
1.1 Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder
for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet skriftligt er aftalt.
2. Pris:
2.1 Alle priser angives i d.kr. og/eller euro ekskl. moms, og køber må
tåle prisændringer som følge af ændringer i told, skatter, valutakurser,
afgifter og lignende samt kobbertillæg i form af procentregulering
på baggrund af LME-noteringen i tidsrummet mellem tilbuds- og betalingsdato.
2.2 Hvis der er aftalt salg i udenlandsk valuta, forbeholder sælger sig
prisændringer som følge af valutakursen i nævnte tidsrum.
2.3 Såfremt leverancen er en successiv leverance, forbeholder sælger
sig prisændringer i henhold til ovennævnte pkt. 2.1 og pkt. 2.2, for
hver enkelt delleverance, med mindre andet er skriftligt aftalt. I den
anledning er sælger berettiget til delvis fakturering.
3. Mindstekøb:
3.1 Ved mindstekøb under kr. 1.000,- netto ekskl. moms, beregnes et
ekspeditionsgebyr på kr. 150,- ekskl. moms.
4. Kataloger, prislister m.v:
4.1 Kataloger, prislister, manualer m.v. anses alene som vejledende
og er således uforbindende for sælger. Køber opfordres derfor til at
forhøre sig om eventuelle ændringer i forbindelse med aftalens indgåelse.
5. Betaling:
5.1 Der betales kontant ved levering, med mindre andet er skriftligt
aftalt eller angivet i fakturaen.
5.2 Efter forfaldsdagen beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt
måned samt renters rente.
5.3 Køber er ikke berrettiget til at modregne i købesummen, med
mindre modkravet er skriftligt anerkendt af sælger.
5.4 Hvis købers betalingsevne, efter sælgers opfattelse, forringes
væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er sælger berretiget til, som betingelse
for ordrens udførelse, at kræve sikkerhedsstillelse for købesummen.
6. Ejendomsforhold:
6.1 Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen
med tillæg af alle påløbne omkostninger og renter er betalt.
7. Levering:
7.1 Forsendelsesform sker efter sælgers valg, med mindre køber angiver
andet. Ved forsendelser debiteres køber, med mindre andet er
skriftligt aftalt, alle fragtomkostninger.
8. Ansvar for forsinkelser:
8.1 Levering indenfor 1 uge efter aftalt leveringstidspunkt betragtes
ikke som forsinkelse.
8.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske
konsekvenstab, indtrådt hos køber eller trediemand, som følge
af forsinkelse.
8.3 Sælger er desuden ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre det
kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes sælger eller andre, for
hvem sælger er ansvarlig, som uagtsom.
9. Ansvar for mangler:
9.1 Ved levering har køber pligt til straks inden det solgte tages i brug,
at fortage en forsvarlig undersøgelse af det solgte og kan ikke senere
påberåbe sig mangler, der ved en sådan undersøgelse burde være
opdaget af køber. Der skal endvidere løbende ske forsvarlig kontrol i
forbindelse med vedligeholdelse.
9.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske
konsekvenstab, indtrådt hos køber eller trediemand, som følge
af mangler ved det solgte.
9.3 Sælger er berettiget til at fortage afhjælpning af eventuelle mangler
indenfor rimelig tid.
9.4 Såfremt afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder sælger sig
retten til meddele forholdsmæssigt afslag, uden at køber kan gøre
yderligere krav gældende
10. Reklamationer:
10.1 Ved mangler/forsinkelse skal køber uden ophold efter levering,
skriftligt reklamere overfor sælger.
10.2 Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved det solgte,
hvis reklamationen ikke har fundet sted indenfor 12 måneder efter
levering, ved døgndrift 6 måned efter ibrugtagning.
11. Returvarer:
11.1 Varer tages kun retur efter forudgående aftale og med oplysning
om fakturanummer og alene såfremt varen returneres fragtfrit
til sælgers adresse. Kun ubrugte varer, i ubeskadiget stand, tages
retur. Returvarer skal endvidere være ledsaget af en følgeseddel, der
refererer til den indgåede aftale.
11.2 Returvarer krediteres kun mod fradrag af sælgers omkostninger,
minimum 15% af købesummen.
11.3 Varer hjemtaget specielt til køber tages ikke retur.
12. Produktansvar:
12.1 For defekter ved det solgte hæfter sælger alene i det omfang,
det fremgår af de ufravigelige lovbestemmelser.
12.2 Sælger hæfter endvidere kun for personskade, såfremt det
dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af
sælger eller andre, for hvem sælger er ansvarlig.
12.3 Sælger er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte,
ligesom sælger ikke hæfter for tingskade efter leveringen og i øvrigt
ikke for skade, der indtræder, medens det solgte er i købers besiddelse.
12.4 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre økonomiske
konsekvenstab, indtrådt hos køber eller trediemand, som følger
af defekter ved det solgte.
12.5 Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand,
er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs, i det omfag
det følger ovenstående.
12.6 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting
og efter samme lovvalg som sælger.
12.7 Hvis trediemand fremsætter krav om produktansvar mod en af
parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.
13. Force majeure:
13.1 Sælger hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende
opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør,
strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse,
valutarestiktioner, almindelig vareknaphed, brand, hærværk, naturkatastrofe
og lignende omstændigheder, som sælger ikke har kunnet
afværge.
13.2 Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber om
sådanne omstændigheder.
13.3 Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når
opfyldel-sen har været umulig mere end 2 måneder på grund af force
majeure.
14. Erstatningsansvar:
14.1 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab og andre indirekte
tab, ind-trådt hos køber eller trediemand uden hensyn til hvorvidt et
ansvar skyldes forsinkelse, mangels- eller produktansvar. Erstatningen
kan maksimalt andrage købesummen.
15. Lovvalg og værneting:
15.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter
dansk ret, dog skal den internationale købelov/CISG ikke finde anvendelse,
og med sælgers retskreds som værneting.
Salgs- og leveringsbetingelser 1701
Salgs- og leveringsbetingelser
VIGTIGT ! - LÆS HER !
Transportskade ?
1. Det er altid modtageren, der skal reklamere.
2. Undersøg straks ved modtagelsen af disse varer,
om emballagen har lidt overlast og om indholdet er
intakt.
3. Ved transportskade skal De omgående henvende
Dem til transportselskabet, der har haft ansvaret for
transporten (post, bane, fragtmand)
4. Bemærk venligst, at vi ikke har mulighed for at kræve
erstatning for transportskader, hvis De returnerer
varerne til os.